Mevzuat
03 Ağustos 2017


 

KANUNLAR

(Güncellenme Tarihi : 21/09/2016 ) http://www.acilafet.gov.tr/TR,4224/kanunlar.html

- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
- 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 3628 Sayılı Mal Bildirimi Kanunu
- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
- 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu
- 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
- 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
- 237 Sayılı Taşıt Kanunu
- 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Tatiller Hakkında Kanun
- 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslarası Koruma Kanunu


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

(Güncellenme Tarihi : 17/05/2016) http://www.acilafet.gov.tr/TR,4225/kanun-hukmunde-kararnameler.html

- 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


YÖNETMELİKLER

(Güncellenme Tarihi : 26/07/2016) http://www.acilafet.gov.tr/TR,4226/yonetmelikler.html

- Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
- 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
- Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
- Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği
- Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
- Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
- Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
- Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
- Devlet Memurlarının Çekilmesinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
- Devlet Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine İlişkin Usul ve Esaslar
- Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
- Geçici Koruma Yönetmeliği
- Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
- Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
- Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
- İlkyardım Yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelik
- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
- İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
- Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
- Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
- Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Gruplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik
- Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği
- Taşınır Mal Yönetmeliği
- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik


YÖNERGELER

(Güncellenme Tarihi : 17/05/2016) http://www.acilafet.gov.tr/TR,4328/yonergeler.html

- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine Dair Yönerge
- Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesi
- Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
- Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar
- İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi
- İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planlaması uygulama Yönergesi
- İlkyardım Sınavları ve Sınav Gözetmen Ücretleri ile Eğitmenlerin Merkezlerde çalışmasına ilişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
- 2012 İmza Yetkileri Yönergesi
- Sağlık Bakanlığı KBRN Yönergesi
- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
- Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi
- Sağlık Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi
- Sağlık Personeli İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge


GENELGELER

(Güncellenme Tarihi : 30/12/2016) http://www.acilafet.gov.tr/TR,4375/genelgeler.html

- 2006-110 Sayılı Acil Hasta Sevkleri Genelgesi

- 2008-13 Sayılı Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Genelgesi
- 2010-16 Sayılı Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Genelgesi
- 2003-143 Sayılı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Kıyafet Genelgesi
- 2005-30 Sayılı Ambulans Hizmetleri Koordinasyonuna Dair Genelge
- 2012-10 Sayılı Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulamasına Dair Genelge
- 2013-3 Sayılı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarının İşleyişi
- 2006-3 Sayılı BİMER Genelgesi
- 2012-23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi
- 2004-12 Sayılı Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Genelge
- 2014-4 SayılıGeçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Genelgesi2010-40 Sayılı Sağlık Ulaşım Araçları Genelgesi
- 2013-8 Sayılı Suriyeli Misafirlerin Sağlık ve Diğer Hizmetleri hakkında Başbakanlık Genelgesi
- 2014-29 Sayılı Suriyeli Yabancıların Kayıt İşlemleri Genelgesi
- UMKE Görevlendirme, Özlük ve İl Standartlarına Dair Genelge
- 2003-39 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi
- 2012-5 Sayılı Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri Genelgesi
- 2013-13 Sayılı Yiyecek Yardımı Genelgesi


PROTOKOLLER

(Güncellenme Tarihi : 17/05/2016) (http://www.acilafet.gov.tr/TR,4412/protokoller.html

- Hibe Yolu ile Yapılan Binalara İlişkin Protokol
- THSK İle ASGHM Arasında Ortak İşbirliği Protokolü
- TKHK İle ASHGM Arasında Ortak İşbirliği Protokolü
- İlkyardım Eğitimi İşbirliği Protokolü

TEBLİĞLER

(Güncellenme Tarihi : 17/05/2016) ( http://www.acilafet.gov.tr/TR,4377/tebligler.html )

- Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
- Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
- Kamu Personeli Genel Tebliği
- Kamu Personeli Genel Tebliği (6 Seri Nolu)


TALİMATLAR

(Güncellenme Tarihi : 17/05/2016) ( http://www.acilafet.gov.tr/TR,4448/talimatlar.html )

- Ambulans Dönüşüm Talimatı
- Ambulans Görevlendirilmesi
- Ambulansa Refakatçi Alınması
- Ambulans Takibi Malzeme Temizlik Dezenfeksiyonu
- Ambulansların Trafik Güvenliği
- ASKOM Koordinasyon Toplantıları
- Kış Dönemi Ambulans Bakımı
- Özel Sağlık Kuruluşlarının Acil Sağlık Hizmeti Sunumu
- Uyum Eğitimleri